Skip to content

НАЦИОНАЛНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА ЕМДР ТЕРАПИЈА

Професионалност

Едукација

Успех

За нас

Здружението за ЕМДР психотерапија на Република Северна Македонија Скопје е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани регистрирано на 25.08.2021 година со седиште во Скопје.

ЕМДР

ЕМДР е психотерапевтски третман кој првично бил дизајниран да ја ублажи вознемиреноста поврзана со трауматските спомени. 

Членство

Член на Здружение ЕМДР вo Република Северна Македонија може да бидат психотерапевти (психолози и психијатри), кои учествувале на најмалку една EMДР обука призната од EMДР Европската Асоцијација, вклучувајќи и супервизија.

Новости

„Минатото влијае на сегашноста дури и без да сме свесни за тоа“

Франсин Шапиро